meisjes-pc-school-1380156451_web

Tijdlijn

In de realisatie van het kindcentrum zijn al belangrijke stappen gezet. We hebben deze in een tijdlijn voor je op een rijtje gezet. Het overzicht geeft op hoofdlijnen een beeld van de werkzaamheden die zijn verricht en nog gaan komen. Scroll door de tijdlijn en klik op de plusjes voor meer informatie.

2021

Stap voor stap

februari 2021

De gemeente koopt grond.

maart 2021

Ondertekenen intentieovereenkomst.

maart 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar.

maart 2021

Instemming met aanvulling op structuurvisie.

juni 2021

Bijeenkomst voor om- en aanwonenden.

juli 2021

Financiële haalbaarheid plannen voor het kindcentrum bekijken.

augustus 2021

De Mijnpleinscholen fuseren tot één school.

augustus 2021

Start van Opwaardz en Mijnpleinschool Olst.

augstus 2021

Verder vormgeven van een gezamenlijke visie voor het kindercentrum.

november 2021

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed.

december 2021

Scholen en kinderopvang leveren een ‘ruimtestaat’ op.

2022

Samen onderweg

 

januari 2022

Scholen en kinderopvang werken samen aan een doorgaande lijn.

februari 2022

Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

maart 2022

Het programma van eisen wordt vastgesteld.

april 2022

Kinderen denken mee over buitenruimte kindcentrum.

mei 2022

Architect gekozen voor het kindcentrum.

juni 2022

IJsselwijs nieuwe schoolnaam van Mijnpleinschool Olst.

juli 2022

GGD, maatschappelijk werk, fysiotherapie en logopedie in kindcentrum.

september 2022

Nieuw bestemmingsplan een feit.

november 2022

Voorlopig ontwerp kindcentrum gereed.

2023

In beweging

 

april 2023

Aanbesteding van het kindcentrum.

april 2023

Gezamenlijke visie op sport en bewegen.

2024

Op weg

 

januari 2024

Jansman geselecteerd als aannemer voor definitieve ontwerp en bouw kindcentrum Olst.

2025/2026

Het kindcentrum in Olst wordt naar verwachting eind 2025/begin 2026 in gebruik genomen.

februari 2021

De gemeente koopt grond ten noorden van zorgcentrum Averbergen.

maart 2021

De Mare, mijnplein, gemeente Olst-Wijhe en KOOS tekenen een intentieovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed volgens het concept ‘huren als een eigenaar’.

maart 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar.

maart 2021

De gemeenteraad stemt in met een aanvulling op de structuurvisie van Olst waarin de ruimtelijke effecten van het nieuwe kindcentrum verwerkt worden. Denk aan het verbeteren van de verkeerssituatie en de ontwikkeling van het Aberson-terrein.

juni 2021

Om- en aanwonenden van het nieuwe kindcentrum worden bijgepraat en denken mee in volgende stap richting het kindcentrum. Lees meer. 

juli 2021

Door middel van een exploitatieplan bekijken we hoe de plannen voor het kindcentrum financieel haalbaar zijn.

augustus 2021

De St. Aloysius, CBS Prins Willem Alexander en de St. Willibrord fuseren tot Mijnpleinschool Olst.

augustus 2021

Opwaardz en Mijnpleinschool Olst starten het nieuwe schooljaar beiden elk op één locatie.

augstus 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar regelmatig om de gezamenlijke visie voor het kindcentrum verder vorm te geven en mee te denken over het programma van eisen.

november 2021

De samenwerkingsovereenkomst met stichting maatschappelijk vastgoed (SMV) voor het concept ‘huren als een eigenaar’ is een feit. We werken aan een (technisch) programma van eisen.

december 2021

Scholen en kinderopvang leveren een ‘ruimtestaat’ op. Dit is een overzicht van de ruimtes die moeten terugkomen in het kindcentrum. Denk aan lokalen voor de scholen en slaapruimtes voor de kinderopvang.

januari 2022

Scholen en kinderopvang werken samen aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 6 jaar en maken afspraken over de overstap van kinderopvang naar school.

februari 2022

Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Dat is nodig omdat de locatie van het kindcentrum nu de bestemming ‘agrarische doeleinden’ heeft. Dat moet maatschappelijke doeleinden worden.

maart 2022

Het programma van eisen wordt vastgesteld.

april 2022

Hoe zou jij de nieuwe buitenruimte invullen van het nieuwe kindcentrum Wijhe, kindcentrum Olst of van je eigen school? Hier hebben de leerlingen van groep 5/6 van de basisscholen in onze gemeente over nagedacht. Lees meer.

mei 2022

Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor het kindcentrum in Olst. Bureau Bos werkt aan een ontwerp voor een energieneutraal en onderhoudsarm gebouw waar kinderopvang, onderwijs en andere partners een plek krijgen. We hopen het voorlopig ontwerp met plattegrond voor de zomer af te ronden. Leerlingen van Opwaardz en Mijnpleinschool Olst worden betrokken bij het ontwerp voor de buitenruimte.

juni 2022

De kinderen van Mijnpleinschool Olst kozen de nieuwe naam van hun school. In het voortraject bedachten ouders, leerkrachten en kinderen een lange lijst met namen, die door een commissie met ouders en leerkrachten gereduceerd werd tot drie potentiële schoolnamen: IJsselwijs, De Blinker en IJsselwiek. De kinderen van Mijnpleinschool Olst stemden vervolgens op hun favoriete naam. De naam ‘IJsselwijs’ kreeg de meeste stemmen.

juli 2022

De GGD, maatschappelijk werk De Kern, Fysiotherapie Olst, logopedie Olst en logopedie Salland nemen naast de scholen en kinderopvang ook hun intrek in het kindcentrum. De drie partijen gaan ruimtes huren in het nieuwe gebouw. In het ontwerp van het gebouw wordt er rekening mee gehouden dat de ruimtes ook in schoolvakanties bereikbaar en open zijn.

September 2022

In juli heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst vastgesteld. Er is geen beroep aangetekend tegen dit besluit. Dit betekent dat het nieuwe bestemmingsplan een feit is. Een belangrijke mijlpaal voor het realiseren van het kindcentrum Olst.

november 2022

Begin november presenteerden we het voorlopig ontwerp van het kindcentrum aan omwonenden en de medezeggenschapsraad, oudercommissie en ouders van KOOS, IJsselwijs en Opwaardz. Een bijzondere mijlpaal! Bekijk het voorlopig ontwerp hier.
Een aanbesteding is een procedure om een bouwbedrijf te vinden dat het project gaat realiseren.
Bewegend leren, sport en spel krijgen straks een belangrijke plek binnen het kindcentrum. Medewerkers van KOOS, IJsselwijs en Opwaardz werken daarom nu al samen aan een gezamenlijke visie op sport en bewegen. “We vinden het belangrijk dat er een goede doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs is op dit thema,” vertelt Karin Olislagers, directeur van IJsselwijs namens de drie organisaties. “Sporten en bewegen zijn belangrijk en daarom willen we het een goede plek geven in ons onderwijs en op de (buitenschoolse) opvang. Door nu al een gezamenlijke visie te ontwikkelen kunnen we bekijken of ons lesaanbod en onze buitenschoolse activiteiten hierbij passen. Ook zijn de ideeën te gebruiken bij bijvoorbeeld de inrichting van het buitenterrein.” De verwachting is dat het ontwikkelen van de visie op sport en bewegen voor de zomervakantie is afgerond.
Er is een aannemer geselecteerd die het definitieve ontwerp voor het kindcentrum Olst gaat maken en het nieuwe kindcentrum gaat bouwen: Jansman Bouw. De verwachting is dat de bouw eind 2024 van start kan gaan. Lees er hier meer over.