Vragenuurtje locatie kindcentrum Olst

20 mei 2020

Vragenuurtje locatie kindcentrum Olst

De schoolbesturen de Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen aan te wijzen. De gemeenteraad behandelt in de vergadering van 15 juni het collegevoorstel.

Vragenuurtje voor inwoners
Vanwege de coronacrisis ging de inloopbijeenkomst in april niet door. Wel wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen of een opmerking te maken over het locatievoorstel. U kunt uw vraag of opmerking tot en met 27 mei achterlaten op het online reactieformulier. Op woensdag 3 juni ontvangt u telefonisch of per mail een antwoord op uw vraag. Dit is afhankelijk van wat u aangeeft op het reactieformulier.

Achtergrondinformatie
Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.

Belangrijk voor gemeente
De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wil haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Onderwijsvoorzieningen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Olst-Wijhe wil ook als woongemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.

Locatie Olst-Boskamp-Den Nul
Vanuit de inhoud van het onderwijs geven de schoolbesturen de voorkeur aan een locatie op het meest noordelijke veld van het sportpark Overwetering. Vanwege een goede ruimtelijke-planologische ontwikkeling van Olst geeft het college de voorkeur aan een locatie ten noorden van zorgcentrum Averbergen. De schoolbesturen kunnen instemmen met deze locatie, mits de gemeente zorgt voor extra voorzieningen zodat maximaal recht wordt gedaan aan het onderwijskundige concept waarbij sport, spel en bewegen een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt voorziet in deze extra voorzieningen en investeringen.