‘Averbergen’ mogelijke locatie kindcentrum

4 april 2020

‘Averbergen’ mogelijke locatie kindcentrum

De schoolbesturen De Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een
mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor
het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad
voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen aan te wijzen. Met de realisatie van
het nieuwe kindcentrum is een investering door de gemeente en schoolbesturen van ongeveer
10 miljoen euro gemoeid. Dit heeft betrekking op de bouw van het scholencluster en de inrichting
van de openbare ruimte.

‘scholen voor morgen’
Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente
aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de
partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de
samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij
de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare
voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.

Belangrijk voor gemeente
De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang
voor de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wil haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden
waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde
onderwijsvoorzieningen bij. Onderwijsvoorzieningen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het
vestigingsklimaat. Olst-Wijhe wil ook als woongemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.

Locatie Olst-Boskamp-Den Nul
Vanuit de inhoud van het onderwijs geven de schoolbesturen de voorkeur aan een locatie op het meest
noordelijke veld van het sportpark Overwetering. Vanwege een goede ruimtelijke-planologische
ontwikkeling van Olst geeft het college de voorkeur aan een locatie ten noorden van zorgcentrum
Averbergen. De schoolbesturen kunnen instemmen met deze locatie, mits de gemeente zorgt voor extra
voorzieningen zodat maximaal recht wordt gedaan aan het onderwijskundige concept waarbij sport, spel
en bewegen een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt voorziet in
deze extra voorzieningen en investeringen. De besluitvorming van de raad was eerder gepland in april en
mei. Echter, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de besluitvormingsprocedures van de raad. Op dit
moment is nog niet duidelijk wanneer precies de besluitvorming plaatsvindt.

Informatie voor inwoners
Gemeente en schoolbesturen waren van plan om voor de inwoners van Olst, Boskamp en Den Nul een
inloopbijeenkomst te organiseren halverwege april. Vanwege het coronavirus gaat deze uiteraard niet
door. Gemeente en schoolbesturen kijken nu naar vervangende communicatiemomenten en middelen.