Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum Olst

6 januari 2021

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum Olst

Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in Olst komt. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk om een aanvulling te doen op de Structuurvisie. Een zogeheten addendum.

Kijk voor de laatste stand van zaken over het Addendum op de website van gemeente.

In dit addendum beschrijven we wat de ruimtelijke effecten zijn van het kindcentrum op de dorpsrandzone en hoe we hiermee willen omgaan. De ambitie is om het kindcentrum landschappelijk mooi in te passen, in samenhang met Aberson en de verkeersstructuur. Het addendum op de Structuurvisie leggen we vier weken ter inzage om u de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de aanvullingen op de structuurvisie en als u dat wilt een reactie hierop te geven. Het addendum is niet bedoeld om de locatiekeuze voor Averbergen Noord te herzien. Dit inspraakproces is afgerond voordat de raad op 30 juni haar besluit hierover nam. Wel is er nog mogelijkheid tot het indienden van bezwaar en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure die we in de lente van 2021 willen opstarten.